1/9 Kreta 2415 kr/p   2/9 Rhodos 1758 kr/p   3/9 Korfu 1723 kr/p   3/9 Cypern 2320 kr/p